Uchenna Agina

Residence: 7900 block of South Karlov Avenue

Photo credit: Uchenna Agina / Photo from Instagram